Strategia tematyczna w sprawie zapobiegania powstawania odpadów i ich recyklingu cz.IIIHibner Jolanta
Kraje nie rozumieją, że gospodarka odpadami to element, który może napędzać pewien rozwój. Gospodarka odpadami to nie uciążliwość ale rentowność, zysk, rozwój danego regionu. Występują ogromne problemy dotyczące realizacji inwestycji w zakresie odpadów tj. budowa spalarni, składowisk. Czas wysypisk się skończył. Istniejące składowiska są wysokich technologii. Wiele krajów nie dostosowało swoich przepisów lub je dostosowało ale ich nie egzekwuje. W UE występuje złe zarządzanie. Istnieje duże niebezpieczeństwo przepływu odpadów pomiędzy poszczególnymi krajami. Jest to poza kontrola społeczną. Kontrola społeczna jest największym dobrem, które należy wykorzystać. Należy egzekwować w krajach członkowskich kontrole odpadów zgodnie z Dyrektywą. Właściwe zarządzanie odpadami to priorytet.

DG SANCO
Priorytetem jest implementacja. Stopień implementacji jest niski a różnice miedzy państwami członkowskimi wysokie. Należy stworzyć schematy odpowiedzialności. Ważne są odpowiednie działania podatkowe. Monitorowana jest transpozycja Dyrektywy. Konieczne jest ściganie i karanie naruszeń. Należy zmienić świadomość państw członkowskich, że odpady to źródło zasobów, surowców. Ważne jest ustalenie kryteriów odpadów. Aluminium jest surowcem strategicznym. Recykling aluminium jest istotny, musi być odpowiednio kontrolowany. Jest to ważny materiał wtórny. Nie należy tworzyć nowych instytucji, które będą monitorowały implementacje. Przeprowadzana jest analiza zysków i strat ekonomicznych w UE odnośnie wprowadzania implementacji. Istotne jest lepsze wdrażanie aktów legislacyjnych. Zagrożenia wynikające z odpadów maja wpływ na zdrowie i
środowisko i mają wymiar transgraniczny. Niezbędna jest inspekcja i kontrole transportu  odpadów. Ważna jest wymiana doświadczeń, edukacja społeczeństwa, wytyczne, informacje na temat transportu odpadów przez poszczególne kraje członkowskie.