Strategia tematyczna w sprawie zapobiegania powstawania odpadów i ich recyklingu cz.IIFlorenz Karl-Heinz
KE nie jest w stanie zarządzać tematem zapobiegania powstawania odpadów. Brak wykwalifikowanych pracowników zajmujących się tematyką odpadów. Różnice w starych państwach np. pomiędzy Niemcami – Francją – Wielką Brytanią są większe niż między Niemcami a Bułgarią. Stare państwa członkowskie bronią się przed wdrożeniem w życie dyrektywy w sprawie odpadów. Wdrażanie dyrektywy jest modyfikowane przez kraje członkowskie. Istnieją kłopoty z prostymi regułami europejskimi. Należy uregulować potężne deficyty w starych państwach członkowskich. Ważny jest wysoki poziom jakościowy dyrektywy o wysypiskach. Należy określić cele krotko i długoterminowe. Cele nie są zdefiniowane i wiążące. Nie ma jasnych reguł.

Prodi Vittorio
Istotne jest uświadomienie naszym obywatelom faktu, że nie chodzi o odpady tylko o zasoby. Zwłaszcza przy zróżnicowanym zbieraniu odpadów, technologie pozwalają na analizowanie tego kto w sposób staranny prowadzi zbiórkę i dokonuje recyklingu. Może mieć to swój wyraz w zmniejszonej opłacie za odpady. Obywatele musza jasno zrozumieć, że mają do czynienie z odpadami, które można ponownie wykorzystać, wprowadzić do cyklu obrotu we właściwy sposób.

Davies Chris
Implementacja ustawodawstwa nie jest konsekwentna. Komisja zaproponowała utworzenie agencji zajmującej się implementacją legislacji dotyczącej odpadów. Argumenty w dokumencie są przekonujące. Należy promować ten pomysł. Konieczne jest nakładanie kar za niewłaściwą implementację. Istnieje duży opór w Radzie wobec propozycji Komisji.