Recykling statków oraz wniosek dotyczący decyzji Rady zobowiązującej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków, z 2009 r., lub do przystąpienia do niej (punkty połączone przez przewodniczącego) cz.I RecyklingKomisja Europejska: Co roku tysiąc dużych statków podlega procesowi recyklingu na świecie. Obecnie duża część tego recyklingu odbywa się w strasznych warunkach. Wiele statków jest wrakowanych poza UE, dlatego tak ważne jest, aby doprowadzić do globalnego uregulowania w tym zakresie. Komisja chce się upewnić, że wrakowanie statków odbywa się w wyznaczonych miejscach oraz w sposób bezpieczny i nie groźny dla środowiska naturalnego. Propozycja zakłada, że wszystkie statki będą musiały posiadać rejestr niebezpiecznych substancji znajdujących się na pokładzie. Recykling będzie mógł się odbywać tylko w placówkach, które otrzymają odpowiedni certyfikat a za nieprzestrzeganie tych regulacji powinny być duże kary. Kraje UE nie mają w tej chwili możliwości prawnej wrakowania statków poza UE, ale okazało się to trudne do wyegzekwowania. Komisje chce przyspieszyć wdrożenie konwencji z Hongkongu. Jest to silny sygnał wysyłany do armatorów i wszystkich zajmujących się recyklingiem statków. Komisja proponuje, aby recykling w UE był bezpieczny i podobne ambicje można zaobserwować w skali światowej. Statki nie mogą być wysyłane poza kraje OECD tylko ze względu na niższą cenę.

Sprawozdawca C. Schlyter: Do tej pory 90% statków należących do UE jest nielegalnie wrakowanych. Wrakowanie odbywa się w ten sposób, że statki w czasie przypływu są wciągane jak najdalej na brzeg natomiast w trakcie odpływu są wykonywane prace i wszystkie toksyczne substancje znajdujące się w statku przedostają się do gleby i wody. Jest to bardzo trudna sytuacja mająca wpływ na zdrowie ludzi. Wynagrodzenie na taką prace wynosi 2 dolary dziennie. Bardzo często dochodzi do obchodzenia i łamania prawa w zakresie wrakowania statków. Konwencja z Hongkongu została uchwalona, ponieważ wszyscy są przerażeni tą praktyką, ale nie ustanawia ona żadnych sankcji. Zadaniem UE jest rozpoczęcie działania w tym zakresie. W tej chwili bardzo łatwo jest obchodzić prawo. Ze względów ekonomicznych nie opłaca się przestrzegać prawa. Jedyną z możliwości jest stworzenie odpowiedniego funduszu, czegoś w rodzaju kaucji za składowanie i plażowanie statku. Potrzebny jest odpowiedni fundusz chroniący środowisko i ludzi oraz odpowiednie standardy odnośnie przetwarzania materiałów toksycznych statków, żeby nie przedostawały się one do środowiska. Obecnie cały rynek wrakowania bazuje na nielegalnym handlu i nie akceptuje zasady konkurencyjności. Statki Europejskie stanowią ok. 20% floty ogólnoświatowej, ale można stworzyć fundusz międzynarodowy, aby zapobiegać szkodliwym praktykom. Nie ma sensu
implementacji konwencji z Hongkongu, jeżeli nie będzie ona przestrzegana. Celem nadrzędnym musi być redukcja plażowania statków.