Strategia tematyczna w sprawie zapobiegania powstawania odpadów i ich recyklingu cz.I RecyklingDG SANCO

Zasadniczy cel strategii to ograniczenie wpływu odpadów na środowisko, zrównoważona gospodarka zasobami, regeneracja i gospodarowanie odpadami. KE poczyniła wysiłki by uprościć legislacje. Konieczna jest modernizacja krajowych planów gospodarki odpadami a także powołanie programów prewencji odpadów do roku 2030. Konieczna jest ocena cyklu życia produktów. Należy uregulować recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Celem strategii jest redukcja generowania odpadów. Generowanie odpadów zwiększyło się we wszystkich krajach członkowskich. Tempo zwiększania odpadów jest wolniejsze niż wzrost PKB. Ważne jest monitorowanie redukcji generowania odpadów. Występują rożne wyniki w kwestii generowania odpadów w państwach członkowskich od 300 do 800 kg. Średnia odpadów z gospodarstw domowych w UE to 500 kg, w USA 750kg. Niemcom, udało obniżyć się generowanie odpadów o 10 % w ciągu 10 lat. W UE nastąpiło zwiększenie recyklingu a także zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają na wysypiska do 40%. Konieczna jest redukcja składowania odpadów na wysypiskach. Istotne są zachęty podatkowe, kampanie edukacyjne celem przejścia do społeczeństwa recyklingu. Należy zwiększyć udział produktów recyklingowanych w rynku. Ograniczenie emisji CO2 może być wspierane przez recykling i lepszą gospodarkę odpadami tj. zmniejszenie wysypisk czy wydobycia surowców.

Recykling - chrońmy środowisko

Recykling – chrońmy środowisko

 Należy zmniejszyć marnowanie żywności i materiałów na poziomie gospodarstw domowych to potencjał, który pozwoli zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych. Konieczne są ambitne cele odnośnie produkcji materiałów i ich minimalnego wpływu na środowisko i zdrowie. Kluczowym priorytetem jest implementacja. Należy zwiększyć poziom implementacji w krajach członkowskich. Występują rozmaite przypadki naruszeń, związane z odpadami. Nie należy stosować tylko sankcji, należy również pomagać krajom słabo rozwiniętym poprzez przekazywanie doświadczenia najlepiej rozwiniętych krajów. Występują braki związane z zasobami ludzkimi.

Zasadnicze wyzwania to:
- większa konsolidacja polityki gospodarki odpadami i lepsze powiązanie z kluczowymi obszarami politycznymi,
- zintegrowanie lepszej efektywności w gospodarce zasobami i odpadami,
- zrównoważona produkcja i konsumpcja,
- właściwe projektowanie produktów,
- efektywność zasobów,
- poddanie rewizji celów recyklingu,
- spójność w legislacji europejskiej,
- monitoring implementacji dyrektywy ramowej w sprawie odpadów,
- ocena krajowych planów działania i zapobiegania,

Fundusze UE zapewnią wdrażanie europejskiej dyrektywy w sprawie odpadów.

Leinen Jo

Zapobieganie powstawania odpadów to wiodący temat związany z agendą środowiskową tzn. ochrona zasobów i środowiska.